WYPRAWKA SZKOLNA
Dodane przez Lazko dnia Wrzesień 03 2014 17:29:01
W roku szkolnym 2014/2015 będzie kontynuowany program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Do pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach będą uprawnieni m. in. uczniowie uczęszczający do klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego

Pomocy udziela się uczniom, pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania uczniom, których rodziny nie spełniają kryteriów finansowych.
O dofinansowanie mogą także się ubiegać uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wysokość dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 będzie wynosić:
dla uczniów klasy III szkoły ponadgimnazjalnej (liceum ogólnokształcącego i technikum) – do kwoty 445 zł.

Wnioski o dofinansowanie z programu "Wyprawka szkolna" należy złożyć u pedagoga szkolnego, w terminie wyznaczanym przez Prezydenta Miasta. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zarobkach.

**ROZPORZĄDZENIE** WNIOSEK-DRUK NR 1** WNIOSEK DRUK NR 2**

Rozszerzona zawartość newsa